องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ

พระธาตุหนองสระสูงเด่น ร่มเย็นด้วยน้ำตกและขุนเขา ต้นกำเนินแม่น้ำตื่นและน้ำเงา แหล่งชนเผ่าปกาเกอะญอ
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร อบต.
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    ข้อบัญญัติอื่นๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มติ ก.อบต.เชียงใหม่
มติ.ก.กลาง (อบต.)
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
    แนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    สถิติการร้องเรียน
เจตจำนงสุจริตของ นายก อบต.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คำถามที่พบบ่อย
สถิติการให้บริการ
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์  ร้องเรียน
มาตรฐานถนน ทางเดิน ฯ
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
ยื่นคำร้องออนไลน์
ติดต่อ อบต.Contact
>>กระทรวงมหาดไทย
>>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>จังหวัดเชียงใหม่
>>สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
>>อำเภออมก๋อย
>>สำนักงานท้องถิ่นอำเภออมก๋อย
>>อปท.ในเขต อำเภออมก๋อย
    เทศบาลตำบลอมก๋อย
    อบต.อมก๋อย
    อบต.ยางเปียง
    อบต.นาเกียน
    อบต.แม่ตื่น
    อบต.ม่อนจอง
    อบต.สบโขง
 
   
 
สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับ วันที่ 3 กันยายน 2558
นายศิริธนาคร  มูลศรีแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง


   
  นางอ้อยใจ  สุภา
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวศิริลักษณ์  มลิวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธวินิตย์  ใจกล้า
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอรุณรัตน์  วัฒนไกรลาศ
นักจัดการงานทั่วไป
นายภิญโญ  งามงอน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวดวงพร  ดวงดี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายพิเชษฐ  หมื่นเป็ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายยงยุทธ  อมตปรีชา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายศุภชัย   มาปัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุนารี นพรัตน์พงษ์ไพร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายวีรวัฒน์   ปันติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสกสรร   สุขแสน
พนักงานขับรถ
ยนต
นายเชษฐา  ปรีชาเดชสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายกฤษณชัย  ระวิรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
  นายอภิสิทธิ์  นพรัตน์พงษ์ไพร
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 
 

 

Copyright 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์:0-5208-1890 , 0-5208-1891และ 08-6420-3270
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์