องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ

พระธาตุหนองสระสูงเด่น ร่มเย็นด้วยน้ำตกและขุนเขา ต้นกำเนินแม่น้ำตื่นและน้ำเงา แหล่งชนเผ่าปกาเกอะญอ
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
บุคลากร อบต.
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    ข้อบัญญัติอื่นๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงาน
    รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มติ ก.อบต.เชียงใหม่
มติ.ก.กลาง (อบต.)
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
    แนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    สถิติการร้องเรียน
เจตจำนงสุจริตของ นายก อบต.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คำถามที่พบบ่อย
สถิติการให้บริการ
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์  ร้องเรียน
มาตรฐานถนน ทางเดิน ฯ
แบบฟอร์มคำขอคำร้องต่างๆ
ยื่นคำร้องออนไลน์
ติดต่อ อบต.Contact
>>กระทรวงมหาดไทย
>>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>จังหวัดเชียงใหม่
>>สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
>>อำเภออมก๋อย
>>สำนักงานท้องถิ่นอำเภออมก๋อย
>>อปท.ในเขต อำเภออมก๋อย
    เทศบาลตำบลอมก๋อย
    อบต.อมก๋อย
    อบต.ยางเปียง
    อบต.นาเกียน
    อบต.แม่ตื่น
    อบต.ม่อนจอง
    อบต.สบโขง
 
   
 
สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับ วันที่ 3 กันยายน 2558


กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่
กระบวนงานบริการ
ระยะเวลาเดิมที่ อบต.ให้บริการ
ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
1
ด้านเก็บภาษีบำรุงท้องที่
- ยื่นคำขอ
3 นาที/ราย
3 นาที/ราย
- ค้นหาข้อมูล/แก้ไขข้อมูล
2 นาที/ราย
2 นาที/ราย
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2 นาที/ราย
2 นาที/ราย
2
จัดเก็บภาษีโรงเรือน
- ยื่นคำขอ
3 นาที/ราย
3 นาที/ราย
- รับการประเมินตามแบบ
3 นาที/ราย
3 นาที/ราย
- ออกใบเสร็จรับเงิน 2 นาที/ราย 2 นาที/ราย
3
จัดเก็บภาษีป้าย
- ยื่นคำขอ
3 นาที/ราย
3 นาที/ราย
- รับการประเมินตามแบบ
3 นาที/ราย
3 นาที/ราย
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2 นาที/ราย
2 นาที/ราย
4
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
- รับคำร้อง
3 นาที/ราย
3 นาที/ราย
- ให้ความช่วยเหลือ
ทันที
ทันที
5
ช่วยเหลือสาธารณภัย
- รับคำร้อง
1 นาที/ราย
1 นาที/ราย
- ให้ความช่วยเหลือ
ทันที
ทันที
6
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
- รับคำร้อง
1 นาที/ราย
1 นาที/ราย
- แจ้งตอบดำเนินการ
ภายใน 10 วัน
ภายใน 10 วัน
7
การรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ (HIV)
- รับคำร้องขอ
3 นาที/ราย
3 นาที/ราย
- ตรวจสอบประวัติ/ข้อมูล
10 วัน/ราย
10 วัน/ราย
8
การออกใบรับรองตาม พ.ร.บ.การควบคุมอาคาร
- ยื่นคำขอ
3 นาที/ราย
3 นาที/ราย
- ออกใบรับรอง
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
9
การขอจัดตั้งตลาด
-ยื่นคำขอ
ภายใน 15 วัน ทำการ-
ภายใน 15 วัน ทำการ
-ตรวจสอบแบบ
-ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ
-อนุมัติให้ดำเนินการ
10
จำหน่าย/สะสมอาหาร
-ยื่นคำขอ
ภายใน 7 วันทำการ
ภายใน 7 วันทำการ
-ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ
อนุมัติให้ดำเนินการ
11
จำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ
-ยื่นคำขอ ภายใน 3 วันทำการ
ภายใน 3 วันทำการ
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
-อนุมัติให้ดำเนินการ
12 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 5 นาที/ราย 5 นาที/ราย
13 จัดเก็บค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ
- เก็บค่าธรรมปิดแผ่นป้ายประกาศ 5 นาที/ราย 5 นาที/ราย
       14 ขออนุญาตฆ่าสุกร
- ออกใบอนุญาฆ่าสุกร 5 นาที/ราย              5 นาที/ราย

 

 
 

 

Copyright 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์:0-5208-1890 , 0-5208-1891และ 08-6420-3270
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์